CONCURS INGINER CONSTRUCTOR

12.04.2018 11:58

SC ADP GHERLA SA

Nr. 3875/10.04.2018

 

A N U N T

 

            Societatea Administrarea Domeniului Public Gherla SA organizeaza concurs in vederea ocuparii unei functii de executie de inginer constructor pe durata nedeterminata.

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

 1. cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Actele depuse in copie xerox vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea la sediul unitatii din str. Gelu nr. 7, Compartimentul Contabilitate-Personal, persoana de contact: ec. Pop Andreea-Olimpia.

 

Conditiile specifice de participare sunt urmatoarele:

Conditii generale: Pentru participarea la concursul de ocupare a functiei contractuale de executie de inginer constructor, studii superioare, candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 3 din Anexa la HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare:

 1. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. are capacitate deplina de exercitiu;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate;
 6. indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 

Conditii specifice:

 • studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul inginerie civila, specializarea constructii civile si industriale;

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora

Concursul pentru ocuparea postului vacant consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviul.

 

Calendarul de desfasurare a concursului

 1. Depunerea dosarelor de inscriere se va face pana in ziua de 25.04.2018, ora 1530 la Compartimentul Contabilitate-Personal;
 2. Selectarea dosarelor se va face in perioada: 26.04.2018 - 27.04.2018 si afisarea rezultatelor cu “Admis” si “Respins”;
 3. Proba scrisa va avea loc la data de 07.05.2018, orele 1000;
 4. Interviul se va desfasura la data de 09.05.2018, orele 1000;
 5. Afisarea rezultatelor se va face in data de 10.05.2018, orele 1000.
 • Termenele in care se afiseaza rezultatele pentru fiecare proba:
 1. Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza in termen de 1 zi lucratoare de la finalizarea selectiei dosarelor, cel mai tarziu in data de 30.04.2018;
 2. Rezultatul probei scrise se afiseaza, cel mai tarziu, in data de 08.05.2018, ora 1000;
 3.  Rezultatul interviului se afiseaza, cel mai tarziu, in data de 10.05.2018, ora 1000.
 • Termenele in care se pot depune contestatiile si in care se afiseaza rezultatele contestatiilor: contestatiile se depun in termen de 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor fiecarei probe;
 • analizarea se face in termen de 1 zi lucratoare de la finalizarea termenului de depunere al contestatiilor, iar afisarea rezultatului contestatiilor se face imediat ce se solutioneaza contestatia;
 • Termenul in care se afiseaza rezultatele finale: se afiseaza in termen de 1 zi lucratoare de la solutionarea eventualei contestatii a ultimei probe a concursului.

Toate listele cu rezultatele probelor sau privind rezultatele contestatiilor se afiseaza la sediul SC ADP GHERLA SA din str. Gelu nr. 7, precum si pe pagina de internet a acesteia: www.adpgherla.com.

 

Bibliografia de concurs:

 

1. OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

2. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. HG nr. 273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC ADP GHERLA SA din str. Gelu nr. 7 sau la tel. 0264241912, persoana de contact: ec. Pop Andreea-Olimpia, email: adpgherla@yahoo.com

 

 

 

DIRECTOR,

MURESAN GENEL