Anunt selectie 2 membrii in Consiliul de Administratie al SC ADP GHERLA SA

15.02.2017 09:06

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

ANUNŢ 

PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURII DE SELECTIE PREALABILĂ A 2 MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  AL SC ADP SA GHERLA


Primaria Municipiului Gherla, în calitate de autoritate tutelară a SC ADP SA GHERLA”, cu sediul în Gherla str. Gelu nr.7, organizeaza procedura de selectie prealabila pentru 2 membri în Consiliul de Administratie al SC ADP SA GHERLA conform OUG 109/2011. 
 


Conditii de inscriere:
 

a.       cetatenia romană, cetatenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartinand SEE;

b.      studii economice sau juridice sau in domeniul de activitate a SC ADP SA Gherla,

c.       experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus

d.      capacitate deplina de exercitiu, stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza de documente medicale valabile;

e.       sa nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiuni prevazute de Legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute de art. 143-145 din Legea 85/2006, privind procedura insolventei, cu modificarile si compeltarile ulterioare;


Criterii de evaluare si selectie:
 

a.       capacitate manageriala si de guvernanta corporatista;

b.      abilitati de comunicare si negociere;

c.       capacitatea de analiza si sinteza, inclusiv a datelor economice (de exemplu interpretarea bilanturilor contabile, a studiilor de piata, a datelor statistice, etc.);

d.      motivatia candidatului/candidatei;

e.       comportamentul si capacitatea de reactie adecvata in situatii de criza;

f.       capacitatea de a lua decizii adecvate situatiei si de a evalua corect impactul acestora;

g.      abilitati specifice functiei pentru care candideaza;

h.      capacitatea de a organiza si exercita controlul, in special in ceea ce priveste activitatea managementului.


Constituie avantaj:
 

a.       studii de specialitate in domeniul de activitate al SC ADP SA Gherla

b.      conducerea unui numar relevant de personal cu specializari multidisciplinare in domeniul de activitate al SC ADP SA Gherla.


Documente necesare pentru depunerea candidaturii: 
 

a.       Copie dupa actul de identitate;

b.      CV in format EuroPass, insotit de documente care dovedesc toate sustinerile referitoare la studii, specializari, experienta, pozitii profesionale anterioare; cele care nu sunt astfel sustinute nu vor fi luate in considerare;

c.       Copii dupa acte de studii;

d.      Scrisoare de Intentie/Motivatie;

e.       Cazier fiscal;

f.       Cazier judiciar;

g.      Declaratie pe proprie raspundere prin care candidatul va confirma ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ori ca nu a suferit o condamnare pentru o infractiune legata de conduita profesionala;

h.      Declaratie de consimtamant prin care candidatul isi exprima acordul de a i se procesa datele persoanele in scopul exclusiv al procedurii de recrutare si selectie;

i.        Adeverinta medicala valabilă;

j.        Copie după carnetul de muncă/documente doveditoare;

k.      Dovada numirii în calitate de Administrator/Manager după caz;

l.        Copie a bilanţului (certificate de DGFP competentă) referitoare la exerciţiul financiar cu profit în care agentul economic a fost administrat/manageriat de către candidat;

m.    Proiect al unui plan de administrare care să conţină o propunere de strategie de administrare a regiei pentru care se aplică (maxim 2 pagini). Proiectul planului de administrare va fi considerat oferta tehnică, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011;

n.      Scrisoare de recomandare.


Etapele procesului de selectie prealabila: 
 

1.      Persoanele interesate pot depune dosarele pana la data de 16.03.2017, ora locala 17.00 la sediul Primariei Municipiului Gherla. Dosarul va avea menţionat “Candidatură membru în CA al SC ADP SA GHERLA” precum şi numele, prenumele şi domiciliul candidatului, număr telefon, adresă e-mail, număr fax. Împreuna cu dosarul va fi depusă o Cerere de depunere a candidaturii pentru procedura de selectie prealabilă, în doua exemplare, cerere ce va contine obligatoriu opisul documentelor din dosarul de candidatura depus. Pe ambele exemplare ale Cererii de depunere a candidaturii va fi inscris numarul de inregistrare, data si ora depunerii, iar unul dintre acestea va fi restituit candidatului/candidatei;

2.      Lista persoanelor ale caror candidaturi au indeplinit criteriile minime anuntate se va afisa la sediul Primariei Municipiului Gherla si pe pagina de Internet www.gherla.ro pana la data de 20.03.2017ora 12.00;

3.      Persoanele ale caror candidaturi au îndeplinit conditiile minime anuntate vor participa la interviul de selectie ce se va desfasura în data de 23.03.2017, începand cu ora 10.00, la sediul Primariei Municipiului Gherla. Interviul va avea loc in limba romana. Candidaţii vor fi anunţaţi telefonic şi prin e-mail asupra datei şi orei la care sunt programaţi;

4.      Rezultatul procedurii de evaluare/selectie prealabila, se va publica la sediul Primariei Municipiului Gherla şi pe pagina de Internet www.gherla.ro, pana în data de 23.03.2017, ora 14.00;


Date de contact pentru lămuriri suplimentare: 
 

·         persoana de contact: Necula Ileana

·         telefon : 0264241926

·         e-mail : primariagherla@yahoo.com

·         fax : 0264241666.


PRIMAR,

NESELEAN IOAN