ANUNT CONCURS

28.07.2017 14:22

SC ADP GHERLA SA

Nr. 3666/27.07.2017

 

A N U N T

 

            Societatea Administrarea Domeniului Public Gherla SA organizeaza concurs in vederea ocuparii unei functii de executie de asistent director pe durata nedeterminata.

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

a)      cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii;

b)      copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c)      copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;

d)     carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

e)      cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

f)       adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g)      curriculum vitae;

Actele depuse in copie xerox vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea la sediul unitatii din str. Gelu nr. 7, Compartimentul Contabilitate-Personal, persoana de contact: ec. Pop Andreea-Olimpia.

 

Conditii de participare:

Conditii generale: Pentru participarea la concursul de ocupare a functiei contractuale de executie de asistent director, studii superioare, candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 3 din Anexa la HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare:

a)      are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b)      cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c)      are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d)     are capacitate deplina de exercitiu;

e)      are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate;

f)       indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g)      nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 

Conditii specifice:

-          studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor juridice.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora

Concursul pentru ocuparea postului vacant consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviul.

 

Calendarul de desfasurare a concursului

a)      Depunerea dosarelor de inscriere se va face pana in ziua de 10.08.2017, ora 1530 la Compartimentul Contabilitate-Personal;

b)      Selectarea dosarelor se va face in perioada: 11.08.2017 - 14.08.2017 si afisarea rezultatelor cu “Admis” si “Respins”;

c)      Proba scrisa va avea loc la data de 23.08.2017, orele 1200;

d)     Interviul se va desfasura la data de 25.08.2017, orele 1200;

e)      Afisarea rezultatelor se va face in data de 28.08.2017, orele 1200.

-          Termenele in care se afiseaza rezultatele pentru fiecare proba:

a)      Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza in termen de 1 zi lucratoare de la finalizarea selectiei dosarelor, cel mai tarziu in data de 16.08.2017;

b)      Rezultatul probei scrise se afiseaza, cel mai tarziu, in data de 24.08.2017, ora 1200;

c)       Rezultatul interviului se afiseaza, cel mai tarziu, in data de 28.08.2017, ora 1200.

-          Termenele in care se pot depune contestatiile si in care se afiseaza rezultatele contestatiilor: contestatiile se depun in termen de 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor fiecarei probe;

-          analizarea se face in termen de 1 zi lucratoare de la finalizarea termenului de depunere al contestatiilor, iar afisarea rezultatului contestatiilor se face imediat ce se solutioneaza contestatia;

-          Termenul in care se afiseaza rezultatele finale: se afiseaza in termen de 1 zi lucratoare de la solutionarea eventualei contestatii a ultimei probe a concursului.

Toate listele cu rezultatele probelor sau privind rezultatele contestatiilor se afiseaza la sediul SC ADP GHERLA SA din str. Gelu nr. 7, precum si pe pagina de internet a acesteia: www.adpgherla.com.

 

Bibliografia de concurs:

 

1. OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

2. Legea societatilor nr. 31/1990, republicata

3. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC ADP GHERLA SA din str. Gelu nr. 7 sau la tel. 0264241912, persoana de contact: ec. Pop Andreea-Olimpia, email: adpgherla@yahoo.com

 

 

 

DIRECTOR,

MURESAN GENEL