Anunt concurs inginer constructor

03.06.2015 11:36

SC ADP GHERLA SA

Nr. 656/02.06.2015

 

A N U N T

 

            Societatea Administrarea Domeniului Public Gherla SA organizeaza concurs in vederea ocuparii unei functii de executie de inginer constructor in cadrul Compartimentului Constructii, pe durata nedeterminata.

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

a)      cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii;

b)      copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c)      copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;

d)     carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

e)      cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

f)       adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g)      curriculum vitae;

Actele depuse in copie xerox vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Conditii de participare

Conditii generale: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 3 din Anexa la HG nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare:

a)      are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b)      cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c)      are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d)     are capacitate deplina de exercitiu;

e)      are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate;

f)       indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g)      nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 

Conditii specifice:

-          studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul inginerie civila, specializarea constructii civile si industriale

-          competente in utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Excel, Word);

-          vechime in specialitatea studiilor de minimum 3 ani.

 

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii

a)      Depunerea dosarelor de inscriere se va face pana in ziua de 16.06.2015, ora 1530, la SC ADP GHERLA SA;

b)      Selectarea dosarelor se va face in perioada: 17.06.2015 - 18.06.2015 si afisarea rezultatelor cu “Admis” si “Respins”;

c)      Proba scrisa va avea loc la data de 29.06.2015, orele 1000, la sediul SC ADP GHERLA SA;

d)     Interviul se va desfasura la data de 01.07.2015, orele 1300, la sediul SC ADP GHERLA SA;

e)      Afisarea rezultatelor se va face in data de 02.07.2015, orele 1300 la sediul SC ADP GHERLA SA.

-          Termenele in care se afiseaza rezultatele pentru fiecare proba:

a)      Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza in termen de 1 zi lucratoare de la finalizarea selectiei dosarelor, cel mai tarziu in data de 19.06.2015;

b)      Rezultatul probei scrise se afiseaza, cel mai tarziu, in data de 30.06.2015, ora 1000;

c)       Rezultatul interviului se afiseaza, cel mai tarziu, in data de 02.07.2015, ora 1300.

-          Termenele in care se pot depune contestatiile si in care se afiseaza rezultatele contestatiilor: contestatiile se depun in termen de 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor fiecarei probe;

-          analizarea se face in termen de 1 zi lucratoare de la finalizarea termenului de depunere al contestatiilor, iar afisarea rezultatului contestatiilor se face imediat ce se solutioneaza contestatia;

-          Termenul in care se afiseaza rezultatele finale: se afiseaza in termen de 1 zi lucratoare de la solutionarea eventualei contestatii a ultimei probe a concursului.

Toate listele cu rezultatele probelor sau privind rezultatele contestatiilor se afiseaza la sediul SC ADP GHERLA SA din str. Gelu nr. 7, precum si pe pagina de internet a acesteia: www.adpgherla.com.

 

Bibliografia de concurs:

-          Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Cataloage, indicatoare de devize „C” si „P” in vigoare.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC ADP GHERLA SA din str. Gelu nr. 7 sau la tel. 0264241912, persoana de contact: ec. Pop Andreea-Olimpia, email: adpgherla@yahoo.com

 

 

 

DIRECTOR,

BERCENI BOGDAN-NICOLAE