Anunt concurs gestionar

21.05.2018 10:15

SC ADP GHERLA SA

Nr. 3956/18.05.2018

 

A N U N T

 

            Societatea Administrarea Domeniului Public Gherla SA organizeaza concurs in vederea ocuparii unei functii de executie de lucrator gestionar in cadrul compartimentului Financiar-Contabil pe durata nedeterminata.

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

 1. cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Actele depuse in copie xerox vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea la sediul unitatii din str. Gelu nr. 7, Compartimentul Contabilitate-Personal, persoana de contact: ec. Pop Andreea-Olimpia.

 

Conditiile specifice de participare sunt urmatoarele:

Conditii generale: Pentru participarea la concursul de ocupare a functiei contractuale de executie de lucrator gestionar, studii medii, candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 3 din Anexa la HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare:

 1. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. are capacitate deplina de exercitiu;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate;
 6. indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 

Conditii specifice:

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
 • varsta minima de 21 ani;
 • constituie avantaj-competente in utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Excel, Word).

 

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora

Concursul pentru ocuparea postului vacant consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviul.

 

Calendarul de desfasurare a concursului

 1. Depunerea dosarelor de inscriere se va face pana in ziua de 05.06.2018, ora 15:30 la Compartimentul Contabilitate-Personal;
 2. Selectarea dosarelor se va face in perioada: 06.06.2018 - 07.06.2018 si afisarea rezultatelor cu “Admis” si “Respins”;
 3. Proba scrisa va avea loc la data de 18.06.2018, orele 10:00;
 4. Interviul se va desfasura la data de 20.06.2018, orele 10:00;
 5. Afisarea rezultatelor se va face in data de 21.06.2018, orele 10:00.
 • Termenele in care se afiseaza rezultatele pentru fiecare proba:
 1. Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza in termen de 1 zi lucratoare de la finalizarea selectiei dosarelor, cel mai tarziu in data de 08.06.2018;
 2. Rezultatul probei scrise se afiseaza, cel mai tarziu, in data de 19.06.2018, ora 10:00;
 3.  Rezultatul interviului se afiseaza, cel mai tarziu, in data de 21.06.2018, ora 10:00.
 • Termenele in care se pot depune contestatiile si in care se afiseaza rezultatele contestatiilor: contestatiile se depun in termen de 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor fiecarei probe;
 • analizarea se face in termen de 1 zi lucratoare de la finalizarea termenului de depunere al contestatiilor, iar afisarea rezultatului contestatiilor se face imediat ce se solutioneaza contestatia;
 • Termenul in care se afiseaza rezultatele finale: se afiseaza in termen de 1 zi lucratoare de la solutionarea eventualei contestatii a ultimei probe a concursului.

Toate listele cu rezultatele probelor sau privind rezultatele contestatiilor se afiseaza la sediul SC ADP GHERLA SA din str. Gelu nr. 7, precum si pe pagina de internet a acesteia: www.adpgherla.com.

 

Bibliografia de concurs:

 

 1. OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritătilor sau institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. HG nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizatiilor socialiste, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. ORDIN nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. ORDIN nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC ADP GHERLA SA din str. Gelu nr. 7 sau la tel. 0264241912, persoana de contact: ec. Pop Andreea-Olimpia, email: adpgherla@yahoo.com

 

 

 

DIRECTOR,

MURESAN GENEL